Авксентьева О.А.
Авксентьєва Ольга Олександрівна
Посада: доцент
Тел: +38 (057) 707 54 82
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський державний університет імені О.М.Горького  (1988 р.)
Науковий ступінь: к.б.н. (2005 р.)
Вчене звання: доцент (2008 р.)
Кандид. дис. на тему: «Роль белковой системы в формировании адаптивных реакций к засухе на ранних этапах онтогенеза озимой пшеницы»
Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
Науково-педагогічний стаж: з 1990 року
Область наукових інтересів:
Дослідження фізіолого-біохімічних аспектів регуляції темпів розвитку рослин за умов in vivo та in vitro. Наукові дослідження проводить в області вивчення фізіолого-генетичних, фітохромних та фітогормональних  механізмів регуляції темпів розвитку рослин.
 
Курси, які викладає:
Навчально-методичні посібники: 15
Методи культури in vitro вищих рослин
1. Авксентьєва О.О., Юхно Ю.Ю. Фізіологія рослин: комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів біол. о ф-ту. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 56 с.
2. Програми нормативних і спеціальних курсів кафедри фізіології та біохімії рослин: метод. посібник /За заг. ред. Жмурка В.В. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 160 с.
3. Авксентьева О.А., Жмурко В.В. Физиология цветения: учеб. пособ. / О.А. Авксентьева, В.В. Жмурко. –Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 130 с.
4. Авксентьева О.А., Петренко В.А. Биотехнология высших растений: культура in vitro: учебно-методическое пособие  / О.А. Авксентьева, В.А. Петренко. –Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 60 с.
Науковий керівник:
Лабораторія "Морфогенез вищих рослин in vitro"
Під її керівництвом працюють два аспіранти та шість студентів,
які досліджують фізіолого-генетичні процеси у рослин в культурі.
 
Додаткова інформація:
Секретар Харківського регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин
Член Федерації Європейських товариств біологів рослин (FESPB)
Член Українського біохімічного товариства
Член Українського ботанічного товариства
Підручники та навчальні посібники з грифом МОН:
Член Українського товариства клітинних біологів та біотехнологів
Куратор лабораторії кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів «Морфогенез in vitro»
Керує науковою роботою студентів, виконанням курсових та магістерських дипломних робіт. Студентські наукові роботи виконані під керівництвом неодноразово нагороджувалися дипломами переможців на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «БІОЛОГІЯ».
 
Основні публікації:
Монографії:
2. Авксентьєва О.О. Гени контролю темпів розвитку Glycine max (L.) Merr. як фактори регуляції процесів калусогенезу та морфогенезу in vitro // Development of natural sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. - 1-21 p. (глава у колективній монографії)
Статті:
Патент:
Пат. №106559 Україна, МПК А01Н 1/04 Спосіб прогнозування шляхів морфогенезу in vitro за ступенем ефективності введення в культуру ліній та сортів м’якої пшениці Triticum aestivum L. зі встановленим станом локусів генів VRN та PPD / В. В. Жмурко, О. О. Авксентьєва, В. А. Петренко; власник Харківський національний університет. - №201511585, заявл. 23.11.2015; опубл. 25.04.2016; Бюл. №8.