Науковий напрям
Закономірності фізіолого-генетичної регуляції розвитку рослин, фізіолого-генетичні закономірності морфогенезу у культурі рослинних клітин і тканин in vitro, генетична детермінація фізіолого-біохімічних механізмів взаємодії рослина-мікрорганізм.
Теми науково-дослідної роботи кафедри (держбюджет)
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ І ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН"
1993-1995 рр. «Дослідження механізмів адаптації рослин та мікобіоти ґрунтів до абіотичних та біотичних факторів довкілля» (0198U00576)
 
1996-1998 рр. «Вивчення фітогормональних, метаболічних та фітохромних механізмів регуляції адаптивних реакцій рослин і впливу біогенних та абіогенних факторів для обґрунтування шляхів їх стійкості» (0197U008199)
 
Наукова діяльність центру: Центр проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження самостійно, а також у творчому контакті з іншими підрозділами Університету за угодами, з іншими навчальними закладами, науковими установами України та інших країн, підприємствами будь якої форми власності.
2000-2002 рр. «Фізіолого-біохімічні та структурно-функціональні механізми адаптації біологічних систем до екстремальних чинників довкілля в онтогенезі» (0100U003268)
 
2003-2005 рр. «Закономірності фізіолого-біохімічної та структурної адаптації біологічних систем до несприятливих факторів середовища» (0103U005734)
 
Послуги центру Детальніше...
-біохімічний аналіз рослин та рослинної сировини, аналіз фотосинтетичних пігментів, вмісту вуглеводів, азотвмісних сполук, речовин вторинного метаболізму, фітогормонів, вітамінів;
2006-2008 рр. «Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації рослин та мікроорганізмів до чинників довкілля» (0106U008157)
 
2009-2011 рр. Дослідження генетичної детермінації фітогормональних і фітохромних механізмів регуляції розвитку рослин, їх взаємодії з мікроорганізмами за впливу окремих чинників довкілля, № 0109U001340
 
-молекулярно-біологічний аналіз рослин та рослинної сировини (полімеразна-ланцюгова реакція);
2012-2014 рр. Дослідження фізіолого-біохімічних та молекулярно-біологічних механізмів генетичного контролю розвитку та продукційного процесу сільськогосподарських культур, № 0112U000101
 
-введення в культуру та мікроклональне розмноження рослин та мікробіологічний аналіз  рослин та рослинної сировини та грунту.
Теми науково-дослідної роботи кафедри
(Фонд фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень)
 
Міжнародні співтовариства біологів рослин
2003 рік – «Генетичні, фізіолого-біохімічні та цитологічні процеси на клітинному, організмовому та популяційному рівні у рослин, тварин та людини за дії чинників довкілля», грант 17-03
 
2005 рік – «Обґрунтувати і розробити технологію стимуляції росту, розвитку і продуктивності рослин шляхом активації системи фітохромів», грант 7-05
 
2007 рік – «Дослідження детермінації генами темпів розвитку ефективності біологічної азотфіксації сої та пшениці», грант 6-07
 
2009 рік – «Дослідження детермінації генами Vrn і Ppd ефективності процесів калюсогенезу та морфогенезу в культурі іn vitro м’якої пшениці (Triticum aestivum L.), грант 8-09
 
Фонд розвитку та модернізації наукового та навчально-наукового обладнання
 
Співробітництво з установами НАН України
2012 рік - "Модернізувати і розробити комплекс науково-навчального обладнання для молекулярно-біологічного дослідження фізіолого-біохімічних процесів у рослин та в культурі  in vitro клітин і тканин рослин та мікроорганізмів"
 
2015 рік - "Модернізувати і розробити комплекс науково-навчального обладнання для програмованого культивування та ідентифікації молекулярних маркерів особливостей росту і розвитку рослин та мікроорганізмів"
 
Дисертації, захищені аспірантами кафедри
Співробітництво
2000 рік  В.Ю. Джамєєв «Вплив пониженої температури на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білка та активність дегідрогеназ у проростках сої» - 03.00.12 – фізіологія рослин (захист відбувся у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка)
Кафедра активно співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними університетами та дослідницькими лабораторіями інститутів НАН і НААНУ: Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, Ужгородським національним університетом, Луганським аграрним національним університетом, Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАНУ, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ, Селекційно-генетичним інститутом НААНУ, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом кріобіології та кріомедицини НАНУ, Інститутом лісового господарства та агромеліорації НААНУ, Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва.
2004 рік О.І. Віннікова «Ґрунтові міксоміцети і водорості лісових насаджень у південнфй частині східного Лісостепу України» - 03.00.05 – ботаніка (захист відбувся у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка)
2005 рік О.О. Авксентьєва «Роль білкової системи у формуванні адаптивних реакції до посухи на ранніх етапах онтогенезу озимої пшениці» - 03.00.12 – фізіологія рослин (захист відбувся у Інституті фізіології рослин і генетики НАН України)
2006 рік  Хаммад Халіфех Хаммад Альдал’ін «Вплив фотоперіоду на динаміку вмісту вуглеводів і активність ферментів вуглеводного обміну у листках сої» - 03.00.04 – біохімія (захист відбувся у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна)
2008 рік В.В. Тимошенко «Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп» - 03.00.12 – фізіологія рослин (захист відбувся у Інституті фізіології рослин і генетики НАН України)
2013 рік Д.С. Тимчук "Динаміка вмісту і співвідношення вуглеводів в зерні ендоспермових мутантів кукурудзи" - 03.00.04 - біохімія (захист відбувся у Херсонському державному університеті)
2014 рік Хань Бин "Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами Vrn ліній пшениці (Triticum aestivum L.) " - 03.00.12 - фізіологія рослин (захист відбувся у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка)
 

ВИНАХІДНИЦЬКА РОБОТА

1. А.С. № 1335239, СССР, А 01 N 43/40 Способ обработки рассады томата / Б.И. Беляк, В.В. Рубина, Л.А. Красильникова (СССР). – 3880496/30-15 Заяв. 01.04.85; Зарегистр. 08.05.87; Опубл. 07.09.87, Бюл. №33

2. А.С. №499854, СССР, А 01G7/00, А 01Н 1/00 Способ распознавания яровых и озимых хлебных злаков первой группы / В.С. Цыбулько, В.В. Жмурко (СССР). – 2 09 971/30-15 Заяв. 21.05.74; Зарегистр. 30.09.75; Опубл. 25.01.76, Бюл. №3

3. А.С. № 1360658, СССР,  А 01Н  1/04 Способ выявления фотопериодически нейтральных форм сои  (СССР) / Цыбулько В.С., Жмурко В.В., Кобызева Л.Н.– 4105720/30-15. Заяв. 25.05.86; Зарегистр. 22.08.87; Опубл. 23.12.87, Бюл. №47

4. А.С. № 1839290, СССР, А 01G 7/00/ А 1/04 Способ определения фотопериодически чувствительных форм проса и кукурузы / Цыбулько В.С., Жмурко В.В., Кобызева Л.Н. (СССР). – 4759560/13. Заяв. 6.10.89, Зарегистр. 30.12.93. (ДСП)

5. Пат. А01G7/04 №77206, Україна, Спосіб вирощування розсади овочевих культур у захищеному ґрунті / Жмурко В. В., Щоголєв А. С. (Україна). – 2004042461. Заяв. 02.04.2004, Зареєстр. 15.11.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл.№11

  Основні публікації
2016 рік
1. Джамєєв В. Ю .Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин : навчальний посібник. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 208 с.
 
2. Самойлов А.М., Жмурко В.В. Физиолого-биохимические свойства диазотрофов корневой зоны изогенных по генам VRN линий пшеницы // Мікробіол. журн., 2016. Т. 78, № 3. – С. 88-98.
 
3. Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В. Динамика абсцизовой кислоты в листьях и апикальных меристемах стебля изогенных по генам E линий сои в условиях разной продолжительности фотопериода // Физиология растений и генетика, 2016. – Т. 48, № 2. – с. 167-177.
 
4. Авксентьєва О.О., Шулік В.В. Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м’якої у системі in vivo та in vitro. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016, 24(1), 222–229.
 
5. Самойлов А.М., Теличко В.В., Жмурко В.В. Вплив фенольних кислот фенілпропаноїдного ряду, які входять до складу кореневих ексудатів пшениці, на ріст та хемотаксис Azospirillum brasilense // XIIth International Scientific and Practical Conference daRostim 2016 (07-10 September 2016, Odessa, Ukraine). Biotechnology for agriculture and environmental protection. Proceedings – Odessa: I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016. – P. 207-208.
 
6. Авксентьева О.А., Васильченко М.С., Шулик В.В. Роль генетических систем контроля темпов развития растений в детерминации каллусогенеза изолиний NILs пшеницы и сои // Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной реакции организма. Годичное собрание общества физиологов растений России (С.-Петербург, 21–24 июня 2016). - С.-Петербург: Изд–во Санкт-Петербургского государственного университета, 2016. – С.87-88.
 
7. Авксентьєва О.О., Шулік В.В. Молекулярно-генетичні дослідження системи генів VRN in vivo та in vitro // Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці: матеріали міжнародної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства  та сортовивчення (м. Одеса, 1-3 червня 2016). – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С. 67-68.
2015 рік
1. Щоголєв А.С., Жмурко В.В. Ростові процеси томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) незахищеного грунту за регуляції активності фітохромів у розсаді // Физиологиярастений и генетика. –май-июнь 2015. – Том 47, № 3 (275). – С. 260-267.
 
2. Жмурко В.В., Д.А. Киризий. III Международнаяконференція «Регуляцияроста и развитиярастений: физиолого-биохимические и генетические аспекты» // Физиологиярастений и генетика. –май-июнь 2015. – Том 47, № 3 (275). – С. 271-274.
 
3. Теличко В., Псарьова І., Самойлов А. Нітратредуктазна активність штаму Azospirillum brasilense 410 за різних умов культивування та за внесення ферулової кислоти // Молодь і поступ біології: ХІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів,20-23 квітня 2015р., м. Львів, Україна: СПОЛОМ, 2015. – С. 381-382.
 
4. Шулік В., Авксентьєва О. Молекулярно-біологічне дослідження алельного стану генів контролю темпів розвитку TriticumaestivumL. // Молодь і поступ біології: ХІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів,20-23 квітня 2015 р., м. Львів, Україна: СПОЛОМ, 2015. – С. 532-533.
 
5. Дахнова Д., Васильченко М. Розробка протоколу мікроклонального розмноження акваріумної рослини Hedyotissalz manni // Молодь і поступ біології: ХІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, 20-23 квітня 2015р., м. Львів, Україна: СПОЛОМ, 2015. – С. 540-541.
 
6. Шулик В.В. Аллельное состояние локусов генов системы vrn пшеницы мягкой в условиях in vivo и in vitro // Материалы III Международного форума студентов, аспирантов и молодых учених, 2015г. (23-24 апреля), Дніпропетровськ. -  С.468.
 
7. Васильченко М. Синтетична активність первинних калусівізогенних ліній сої (Glicine max L. Merr) з контрастною фотоперіодичною чутливістю // Молодь і поступ біології: ХІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, 20-23 квітня 2015р., м. Львів, Україна: СПОЛОМ, 2015. – С. 507-508.
 
8. Авксентьева О.А.. Шулик В.В., Жмурко В.В. Аллельные варианты генов VRN и темпы развития изогенных линий пшеницы // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук.пр. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2015. – Т 17. – С. 17-22.
 
9. Баран Ю.Н., Самойлов А.М. Чувствительностьдиазотрофа Azospirillum brasilense 410 к природным антибіотикам бактерій родов Bacillusи Streptomyces. // «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали Х Міжнародної конференції молодих учених (2-4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М.; 2015. – С. 97-98.
 
10. Лобода М.І., Раєвська І.М. Мікобіотагрунту під посівами озимої пшениці в умовах внесення добрив і різних систем обробітку // «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали Х Міжнародної конференції молодих учених (2-4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М.; 2015. – С. 105-106.
 
11. Аль-Хамадени Хайдер Набил. Влияние продолжительности фотопериода на формирование плодов и семян сои. // «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали Х Міжнародної конференції молодих учених (2-4 грудня 2015 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М.; 2015. – С. 136-137.
 
12. Vinnikova O.I. The comparison of micromycetes and algae diversity in soils of various biocenoses of Eastern Forestial Steppe of Ukraine // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014, Т. 10, № 1. – С. 75-83.
2014 рік
1. Авксентьева О.А., Васильченко М.С. Особенности каллусогенеза образцов сои Glycine max (L.) Merr. с различной фотопериодической реакцией // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: біологія. – Випуск 21, №1112. – 2014. – C.145-153.
 
2. Авксентьева О.А., Юхно Ю.Ю. Особенности организации процесса обучения студентов-биологов по курсу «АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ» в системе дистанционного образования // Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. –  Вип.5.  в 2 ч.: Частина 2. – Х.:  ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 86-93.
3. Авксентьева О.А., Москалев В.Б., Ковалёв В.В.Пролиферативная активность меристем и рост корней изогенных погенам PPD линий пшеницы  //  The 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science” (Australia, Melbourne, 25 June 2014): papers and commentaries. – Melbourne IADCES Press, 2014.  – Volume 1. –  P. 585-588.
4. Авксентьева О.А., Жмурко В.В. Гены контроля темпов развития растений как факторы формирования засухоустойчивости // Международная научная конференция и школа молодых ученых «Физиология растений теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» (Россия, Калининград, 2014): материалы: в 2-х ч. / под ред. Е. С. Роньжиной. – Калининград: Аксиос, 2014. –Ч. II.  – С. 24-27.
5. Джамеев В. Ю. Фосфолипидный сигналинг у растений // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, 2014, вип. 3 (33). – С. 80-95.
6. Avksentyeva O.A. and V.V. Zhmurko Genes Ppd and Vrn as Component of Molecular Genetic System of Wheat Regulation Resistance (Triticumaestivum L.) to Abiotic Stress // Molecular Approaches in Plant Abiotic Stress / Editors R.K. Gaur and Pradeep Sharma  / CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014 / - P/ 1-20.
7. Авксентьева О.А., Жмурко В.В. Гены контроля темпов развития растений как факторы формирования засухоустойчивости // Международная научная конференция и школа молодых ученых «Физиология растений теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий» (Россия, Калининград, 2014): материалы: в 2-х ч. / под ред. Е. С. Роньжиной. – Калининград: Аксиос, 2014. – Ч. II.  – С. 24-27.
8. Попова Ю.В., Жмурко В.В. Влияние продолжительности фотопериода на азотфиксирующую активность изогенных по генам Е линий сои Glycine max (L.) Merr // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Харків – 2014, №1129, Вип. 23. – С. 21-28
9. Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В. Воздействие красного света на ростовые процессы и активность ауксинов, гиббереллинов и абсцизовой кислоты в листьях изогенных по генам ЕЕ линий сои (Glycine max L. (Merr. )) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Харків – 2014, №1129, Вип. 23. – С. 29-35
10. Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В. Динамика активности и содержания ИУК в листьях и апикальных меристемах стебля изогенных по генам Елиний сои в процессе фотопериодической индукции // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Харків – 2014, №1129, Вип. 23. – С. 36-43
11. Васильченко М.С., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Фотопериодическая реакция и каллусогенез изогенных по Е-генам линий сои культурной // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Харків – 2014, №1129, Вип. 23. – С. 44-52
2013 рік
1. Щоголєв А., Жмурко В. Вплив червоного світла на активність сахарозофосфатсинтази і сахарозосинтази у листках томатів  (Lycopersicon esculentum Mill.) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. Випуск 61. – С. 208-215.
 
2. Авксентьева О.А., Жмурко В.В. Физиология растений в системе современных биологических знаний и наук по материалам научно-методического семинара с международным участием // Бюллетень Общества физиологов растений России. – Москва, 2013. – Вып. 27. – С. 37-42.
3. O.A. Avksentyeva, Han Bing, V.V. Zhmurko. The content of free amino acids and water-soluble carbohydrate in leaves of isogenic by VRN gene lines of wheat // Annual Wheat Newsletter. - 2013, Vol. 59. – P. 132-134.
4. Жмурко В.В., Авксентьева О.А., Хань Бин. Фотопериодическая регуляция темпов развития и содержания различных форм азота у изогенных по генам VRN линий пшеницы // Физиология растений и генетика. – 2013, Т. 45, № 5. – С. 408-417.
5. Zhmurko Vasily, Avksentyeva Olga, Han Bing. Influence of photoperiodic conditions on the development and content of nitrogenous compounds in the VRN NILs wheat Triticum aestivum L.// BIOLOGIJA. 2013. Vol. 59. No. 2. P. 231–240.
6. Авксентьева О.А., Жмурко В.В.   Научно-методический семинар с международным участием «Физиология растений в системе современных биологических знаний и наук» (Харьков, Украина, 20 марта 2013 г.) // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія, 2013, вип. 2(29). – С.103-106.
7. Авксентьева О.А., Жмурко В.В., Петренко В.А., Коваленко М.С., Шулик В. А., Хоруженко В. В. Фитохромная и криптохромная регуляция фотоморфогенеза в культуре in vitro // Известия академии наук Молдовы. Науки о жизни. – 2013, вып. 3 (321). – С. 72-78.
8. Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В. Влияние красного света на рост и содержание углеводов у короткодневной и фотопериодически нейтральной линий сои // Вестник Харьковского національного университета. Серия Биология, 2013. – Вып. 18, № 1079. – С. 186-192.
2012 рік
1. Жмурко В.В., Авксентьева О.А., Хань Бин Влияние разных фотопериодических условий на развитие и элементы продуктивности изогенных по генам VRN  линий пшеницы (Triticum aestivum L.) // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия «Биология». – 2012. – Вып. 15, №1008. – С.226-232.
 
2. O.A. Avksentyeva and V.A. Petrenko The characteristic of primary callus NILs for PPD genes of winter wheat, Triticum aestivum L.// Annual Wheat Newsletter. -2012, Vol. 58. – P. 215-217.
3. Hammad Khalifeh Hammad Aldal'in, V.V. Zmurko and O.A. Avksentyeva Seed Protein and Oil Content of the Soybean Cultivars under Different Climatic Condition (Glycine max (L.) Merr.) // American-Eurasian Journal of Agricultural аnd Environmental Science. – 2012, 12(5). – P. 603-607.
4. Авксентьева О.А., Жмурко В.В Генетический контроль путей морфогенеза in vitro изогенных по генам PPD линий озимой пшеницы Triticum aestivum L. // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. Серия биологическая. – 2012, 4 (56). – С. 133-136.
5. Жмурко В.В., Авксентьєва О.О., Хань Бін Розподіл азотовмісних сполук по органах рослин та елементи продуктивності  ізогенних за генами VRN ліній пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип.80, ч.2. - Херсон: Грінь Д.С., 2012. - С. 114-119.
6. Жмурко В.В., Авксентьева О.А., Хань Бин, Хоруженко В.В. Опушенность поверхности листьев изогенных по генам vrn линий пшеницы Triticum aestivum L. // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ: “Елтон-2”, 2012. - № 46.– C. 34-40.
7. Віннікова О.І., Купіна Н.М. Вплив температурного стресу на ростові реакції Bacillus cereus і Trichoderma viride за умов спів культивування з пшеницею // Материалы международ. научно-практич. конференции «Перспективы инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012». – Вып. 2. – т. 28. – Одесса, 2012. – с. 61-67.
8. Самойлов А. М. Динаміка чисельності діазотрофів у кореневій зоні ізогенних за генами VRN ліній пшениці / А. М. Самойлов, В. В. Жмурко // Мікробіологічний журнал . – 2012.– 74, №5. – С. 92-97.