Жмурко В.В.
Професор Жмурко Василь Васильович
Посада: професор, декан факультету
Тел: +38 (057) 707 52 32
ResearchGate GoogleScholar ORCID
Освіта: Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва, агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія» (1972 р.).
Науковий ступінь: к.б.н. (1982 р.), д.б.н. (2010 р.)
Вчене звання: с.н.с (1989 р.), доцент (2004 р.), професор (2013 р.)
Кандид. дис. на тему: «Интенсивность деления клеток в меристемах  и активность ферментов в листьях в связи с озимостью и фотопериодической реакцией растений»
Докторська дис. на тему: "Фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і яровизаційного контролю розвитку рослин". Спеціальність: 03.00.12 – фізіологія рослин
 
Курси, які викладає:
Наукова робота:
Методологія та організація наукових досліджень
Область наукових інтересів: Сформульована концепція системності регуляції розвитку рослин. Суть її полягає у наступному. Регуляція розвитку рослин здійснюється комплементарною системою трофічних, фітогормональних, ензиматичних та генетичних процесів. В цій системі не жоден з них сам по собі, а саме їх комплементарна взаємодія –  вирішальний чинник  регуляції темпів розвитку рослин.
Системність регуляції онтогенезу рослин
Кількість навчально-методичних посібників: 11
Додаткова інформація:
Голова Харківського відділення Українського товариства фізіологів рослин
Член редколегії журналів:
Друковані праці:
Вісник Харківського національного аграрного університету
156, в т.ч. 3 монографії (в співавторстві),
3 авторських свідоцтва на винаходи,
1 патент (у співавторстві).
імені В.В. Докучаєва. Серія: Біологія
Вісник Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія
Захищено під його керівництвом:
Член Українського ботанічного товариства
6 кандидатських дисертацій
Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавілова
Нагороджений:
Член Українського біохімічного товариства
медаллю «За трудовую доблесть»
  Працюють під його керівництвом 1 аспірант та 2 здобувачі.
 
Основні публікації:
Монографії:
2. Метаболическая теория озимости растений. – Харьков: ИР им. В.Я.    Юрьева УААН.  – 2000.  –140 с.
3. Геокультурний потенціал агропромислового комплексу України  / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2005. – 448 с.
Авторські свідоцтва та винаходи:
1. А.С. №499854, СССР, А 01G7/00, А 01Н 1/00 Способ распознавания яровых и озимых хлебных злаков первой группы / В.С. Цыбулько, В.В. Жмурко (СССР). – 2 09 971/30-15 Заяв. 21.05.74; Зарегистр. 30.09.75; Опубл. 25.01.76, Бюл. №3
2. А.С. № 1360658, СССР,  А 01Н  1/04 Способ выявления фотопериодически нейтральных форм сои  (СССР) / Цыбулько В.С., Жмурко В.В., Кобызева Л.Н.– 4  105720/30-15. Заяв. 25.05.86; Зарегистр. 22.08.87; Опубл. 23.12.87, Бюл. №47. – 3 с.
3. А.С. № 1839290, СССР, А 01G 7/00/ А 1/04 Способ определения фотопериодически чувствительных форм проса и кукурузы / Цыбулько В.С., Жмурко В.В., Кобызева Л.Н. (СССР). – 4759560/13. Заяв. 6.10.89, Зарегистр. 30.12.93. (ДСП). – 2 с.
Статті: